Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada


Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Curs bàsic de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosActivitats i SeguretatInstal·lacions i Construcció

Curs bàsic de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Aquest curs s’ha programat entre el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)

    

 • Proposat per:

  Departament de Formació

 • Objectius:

  L’objectiu del curs és dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.

   

  El curs està adreçat a personal tècnic que desenvolupa la seva professió o bé pretengui fer-ho en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.

   

  Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, que expedeix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) prèvia superació d'un examen lliure (previ pagament de la taxa d'examen corresponent) ja que  desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

  Per accedir als exàmens lliures és necessari superar els cursos i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència. És necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. 

   

  Funcions que podràs realitzar: 

  -Tramitar i emetre informes d'expedients d'activitats en l'àmbit d'incendis

  -Certificacions i actes de verificació i control en el marc de les funcions definides en la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

 • Destinataris:

   Aquest curs compleix amb els requisits de formació continuada per certificar-se com Expert en Legalització d'Activitats, certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. Tota la informació per poder accedir a la certificació està disponible a  https://certificacioprofessional.cat/

   

 • Programa:

   

  1.-Introducció. Regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments a Catalunya.

  2.- La Llei de prevenció i seguretat en cas d’incendi a les activitats, establiment, edificis i infraestructures.

  3.- Interpretació de plànols.

  4.- Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen exercici de construcció i estructures edificatòries.

  5.- Hidràulica bàsica. Exercici de revisió de conceptes hidràulica.

  6.- Conceptes bàsics de fisico-química. Teoria del foc. Les reaccions de combustió. Les explosions. Tipus de foc.

  7.- El risc d'incendi. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi. Exercici d'aplicació de les fórmules de càlcul de la càrrega de foc.

  8.- Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació de la reacció i resistència al foc. Certificats d'assaigs de reacció i resistència al foc. Marcatge CE dels productes de la construcció: Normativa de referència. Exercici d'aplicació d'anàlisi de certificats.

  9.- Protecció passiva. Protecció estructural i sectorització. Intumescències. Panells resistents al foc. Morters. Exercicis d'aplicació: realització de càlculs segons els annexos B, C, D, E i F del CTE DB SI.

  10.- Protecció activa: RIPCI. Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment. Exercici d'aplicació de protecció activa: detecció / BIEs / hidrants. Protecció activa: abastament d'aigua i sistemes de ruixadors automàtics d'aigua. Exercici d'aplicació protecció activa: instal·lació de ruixadors d'aigua.

  11.- Ventilació. Control i evacuació de fums. Exercici d’aplicació de sistemes de control de fums i temperatura. 

  12.- Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència

  13.- Llei d'Ordenació de l'edificació. Els procediments administratius en l'edificació. Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats.

  14.- Les reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al CTE. Períodes de vigència.

  15.- El Codi Tècnic de l'Edificació: DB SI i DB SUA. Exercici d'aplicació del CTE.

  16.- El Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Exercici d'aplicació del RSCIEI.

  17.- L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona.

  18.- Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració.

   

   

  Avaluació 

  Aquest curs es desenvolupa amb un sistema d’avaluació contínua, on es valora l’assistència (que ha de ser igual o superior al 80%), resolució dels casos pràctics i qüestionaris de treball que s’aniran plantejant al llarg del curs i projecte final, consistent en el lliurament de documentació corresponent a un expedient fictici (dades generals i plànols) d'un establiment a partir del qual es plantejaran preguntes on l'alumne/a haurà d'argumentar per escrit aspectes relacionats amb la seguretat en cas d'incendi.

   

   

  El curs és d’una durada de 96 hores, de les quals 51 seran presencials i la resta seran complementades amb casos pràctics i lectures (51 hores presencials i 45 hores no presencials).  

   

   

  Titulació necessària

  Es necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d’universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura.

   

 • Impartit per:

  Carlos Chico, Arquitecte Tècnic i bomber. Tècnic de prevenció de la divisió de protecció civil i prevenció de bombers de barcelona.

  Pere Martínez, Enginyer tècnic en explotació de mines (UPC). Màster en prevenció de Riscos Laborals, especialitats seguretat i higiene, ergonomia i psicosociologia en el treball. Tècnic de l’SPEIS de Barcelona de la Divisió de Prevenció i Protecció Civil. Cap de Guàrdia. Diversos articles i ponències en congressos i jornades de protecció contra incendis.

  Marta Osorio, Enginyera Industrial. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi, expedida per ISPC. Actualment és Tècnic a la Divisió de Protecció Civil i Prevenció del Servei de Prevenció. Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.

  Gerard Pradas, Enginyer de camins, Canals i ports. Tècnic de prevenció de Servei de Prevenció, Extenció d'Incendis i Salvament.   

  Marc Sans, Enginyer Industrial. Sotsinspector del cos de Bombers de la Generalitat. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi, expedida per ISPC. Master en Polítiques Públiques de Seguretat. Diplomat CEPREVEN i CFPA Europa. 

  Maria Xampeny, Enginyera Tècnica Industrial i Enginyera en Organització Industrial. Tècnica del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professora en diversos cursos a l'SPC, EBPC. 

 • Dates i horaris:

  Del 23 d'octubre de 2019 al 19 de febrer de 2020
  Dimecres de 16 a 20h

 • Durada:

  96 hores repartides en 51h en format presencial i 45 h en format en línia

 • Lloc:

  CAATEEB
  Bon Pastor, 5
  08021 BARCELONA
  Tel. 932402060

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats: 720.00 €

  Preu precol·legiats: 720.00 €

  Preu no col·legiats: 900.00 €

 • Observacions:

  Formes i terminis de pagament dels cursos

   L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

   

  • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).

   

  L’import del curs s’haurà de fer efectiu, com a mínim, 10 dies hàbils abans de la data d’inici. El no fer-ho pot comportar l’anul·lació de la inscripció i la pèrdua de la plaça reservada.

   

  Anul·lacions

  Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

  Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

  Assistència

  L’organització informa que les faltes d’assistència per part de l'alumnat en cap cas podran ser recuperables.

   

  Formació bonificada

  El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació de cursos de formació.  Ho fa gratuïtament tant per als col·legiats com per als no col·legiats en els cursos que organitza. 

   

  Aquest curs, pot ser bonificat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs).

   

  Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Formació d’ENGINYERS BCN.

   

  IMPORTANT:

  Per obtenir la bonificació, la Fundació Estatal para la Formación en el Empleo estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:

  • El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
  • La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor  (en el cas d'haver-hi).
  • Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).

   

  Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur


  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

   

  Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció    professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

   

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Octubre 2023 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV