Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Preparació d’oposicions d’accés per a enginyers tècnics industrials de la Generalitat de Cata...


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosActivitats i SeguretatAltres Temàtiques Tècniques

Preparació d’oposicions d’accés per a enginyers tècnics industrials de la Generalitat de Catalunya.

Previsió convocatòria: Primer Trimestre de 2020

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Aquest curs s'ha organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) juntament amb el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (ENGINYERS MANRESA), Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú (CETIVG) i Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona (ENGINYERS GI)

 • Proposat per:

  Comissió de Funció Pública

 • Objectius:

  L’objectiu fonamental d’aquest curs és que els opositors puguin disposar desenvolupament del temari específic per a oposicions al cos d’Enginyers Tècnics Industrials de la Generalitat de Catalunya, segons RESOLUCIÓ GAP/4235/2006, de 14 de desembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica dels temaris de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat, enginyers tècnics industrials; per a que posteriorment els alumnes poguessin estudiar-lo.

  A més a més, s’indicaran recursos complementaris per a desenvolupament individual, unes bateries de tests, i el plantejament de supòsits pràctics amb una guia de resolució.

 • Destinataris:

  A les persones que es vulguin preparar per a les oposicions a enginyer tècnic industrial de la Generalitat de Catalunya i també per a altres administracions amb temaris similar (Cossos Tècnics de l’AGE, administracions locals: ajuntaments i diputacions).

   

  Poden presentar-se a les oposicions els titulats en enginyeria tècnica industrial i els graduats en enginyeria de les especialitats elèctrica, electrònica industrial i automàtica, mecànica, química i tecnologia i disseny tèxtil. 

   

 • Programa:

  El programa a desenvolupar es correspon als 55 temes del temari específic indicat en la RESOLUCIÓ GAP/4235/2006: Processos i activitats industrials 

   

  - Tema 1. Producció, transport i distribució d’energia elèctrica. Impacte ambiental. Situació del sector a Catalunya, Espanya i a la Unió Europea (UE). Perspectives de futur.

  - Tema 2. Refinació del petroli i tractament dels combustibles nuclears. Visió global del sector a Espanya i a la Unió Europea. La situació del sector a Catalunya. Localització. Producció. Ocupació. Impacte ambiental. Perspectives de futur.

  - Tema 3. Producció, envasament, transport i distribució de combustibles gasosos. Plantes de gas liquat del petroli (GLP) i gas natural líquid (GNL). Xarxa principal de gasoductes i visió global del sector a Catalunya, Espanya i a la Unió Europea. Perspectives de futur.

  - Tema 4. Energies renovables. Situació del sector a Catalunya, Espanya i a la Unió Europea. Impacte ambiental. Subvencions i normativa vigent. Perspectives de futur.

  - Tema 5. Indústria alimentària. Visió global del sector. La situació a Catalunya. Localització. Producció. Ocupació. Dimensió empresarial. Anàlisi dels principals subsectors. El sector i la Unió Europea. Competitivitat.

  - Tema 6. Indústries tèxtils i de la confecció. Visió global del sector. La situació a Catalunya. Localització. Ocupació. Producció. Dimensió empresarial. Anàlisi dels principals subsectors. Comercialització. El sector i la Unió Europea. Competitivitat.

  - Tema 7. Indústries del cuir i del calçat. Visió global del sector. La situació a Catalunya. Localització. Producció. Ocupació. Dimensió empresarial. Anàlisi dels principals subsectors. Comercialització. El sector i la Unió Europea. Competitivitat.

  - Tema 8. Indústries de la fusta, del suro i dels mobles. Visió global del sector. La situació a Catalunya. Localització. Producció. Ocupació. Dimensió empresarial. Comerç exterior. Indústria surera gironina. Competitivitat.

  - Tema 9. Indústries de pasta, paper i cartró. Visió global del sector. La situació a Catalunya. Localització. Producció. Ocupació. Matèries primeres. Dimensió empresarial. La indústria paperera i el medi ambient. El sector i la Unió Europea.

  - Tema 10. Indústries químiques. Visió global del sector. La situació a Catalunya. Localització. Producció. Ocupació. Dimensió empresarial. Processos productius. Medi ambient. Anàlisi subsectorial: química bàsica, productes químics per a la indústria i el consum final. Química farmacèutica. El sector i la Unió Europea.

  - Tema 11. Indústria metal·lúrgica i productes metàl·lics. Visió global del sector. La situació a Catalunya. Producció i transformació del ferro i de l’acer. Productes metàl·lics intermedis. Metal·lúrgia no fèrrica. Productes metàl·lics finals.

  - Tema 12. Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics. Visió general del sector. La situació a Catalunya. Equips productius. Equips estructurals. Anàlisi subsectorial de maquinària. El sector davant la Unió Europea.

  - Tema 13. Fabricació de maquinària i materials elèctrics. Visió general del sector. La situació a Catalunya. Anàlisi subsectorial: motors, generadors i transformadors; aparellatge elèctric; conductors, aïllants i fonts d’il·luminació. Procés productiu.

  - Tema 14. Fabricació de materials i equips electrònics. Panorama general. Àmbit de Catalunya. Producció. Ocupació. Localització. Dimensió empresarial. Anàlisi subsectorial. Telemàtica. Components. Electrònica de consum professional. El sector i la Unió Europea.

  - Tema 15. Fabricació de materials de transport. Visió global del sector. La situació a Catalunya. Producció. Ocupació. Localització. Dimensió empresarial. Automòbils i motocicletes. Vehicles industrials. Material ferroviari. El sector i la Unió Europea.

  - Tema 16. Internet: evolució i incidència en l’empresa. Aspectes industrials: avantatges i inconvenients, repercussions en la fabricació i comercialització, impacte sobre la cadena de valor i sobre l’ocupació. La situació a Catalunya. El teletreball. Altres formes de terciarització de la indústria i d’industrialització de serveis.

  - Tema 17. Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) aplicades a l’empresa. La gestió integral de l’empresa. La gestió del coneixement. Convergència tecnològica de les TIC en l’empresa com a organització: xarxes de comunicacions. Les TIC com a factor clau de competitivitat i de creixement de l’empresa. Automatització, robotització i ús de les TIC en producció. Legislació

  - Tema 18. Evolució del règim sobre instal·lació, ampliació i trasllat d’indústries. El Registre d’establiments industrials de Catalunya: característiques bàsiques del seu règim i la relació amb el Registre d’establiments industrials d’àmbit estatal.

  - Tema 19. Legislació bàsica en matèria d’autoritzacions de subministrament públic de gas i d’electricitat. Procediment administratiu

  - Tema 20. L’expropiació forçosa i la servitud de pas de les instal·lacions de transport i distribució d’energia. Legislació vigent. Conceptes i aplicació. Agents que intervenen.

  - Tema 21. Serveis afectats en l’obra pública. Vinculació dins els projectes de transports i carreteres. Relació entre els serveis afectats i les expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals que ocasionen. Condicions que han de complir les reposicions d’instal·lacions respecte a la reglamentació vigent.

  - Tema 22. Normativa en matèria de seguretat industrial. Distribució de competències Estat-Generalitat en matèria de seguretat industrial. Els conceptes de normalització, certificació i homologació.

  - Tema 23. Organismes d’inspecció en matèria de seguretat industrial: reglamentació bàsica que regula el seu funcionament. Organització del servei d’inspecció i control en matèria de seguretat industrial a Catalunya. Noves instal·lacions. Instal·lacions existents. Tarifes. Sancions.

  - Tema 24. Reglamentació de seguretat de les instal·lacions elèctriques. Conceptes i aplicació. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 25. Reglamentació de seguretat d’instal·lacions de gas canalitzat i de gas envasat. Conceptes i aplicació. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 26. Legislació bàsica en matèria d’emmagatzematge de productes químics. Conceptes i aplicació. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 27. Legislació bàsica en matèria d’emmagatzematge de combustibles líquids petrolífers. Conceptes i aplicació. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 28. Legislació bàsica en matèria d’aparells a pressió. Conceptes i aplicació. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 29. Legislació bàsica en matèria d’instal·lacions frigorífiques. Conceptes i aplicació. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen. Sistemes de prevenció de la legionel·losi.

  - Tema 30. Legislació bàsica en matèria d’aparells elevadors. Conceptes i aplicació. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 31. Legislació bàsica en matèria d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. Conceptes i aplicació. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 32. Marc legislatiu en el camp dels vehicles automòbils. Legislació bàsica que regula la inspecció tècnica de vehicles. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 33. La Llei de metrologia. El Reglament de verificacions elèctriques. Altres normes que regulen la verificació i el control dels aparells i instruments de mesura. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 34. Directives relacionades amb la gestió de la seguretat dels productes industrials. La Directiva de seguretat de les màquines. Conceptes bàsics i la seva aplicació a Catalunya.

  - Tema 35. La prevenció de riscos laborals a la Unió Europea. Els programes d’acció de la Comissió de la Unió Europea. La prevenció dels riscos laborals en les directives comunitàries.

  - Tema 36. La Directiva europea sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics, físics i biològics durant el treball. Directives particulars derivades. Avaluació de l’exposició i estratègies de mesura.

  - Tema 37. La Directiva europea relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut dels treballadors al treball. Directives específiques.

  - Tema 38. Convenis i recomanacions de l’Organització Internacional del Treball (OIT) en matèria de prevenció de riscos laborals: de caràcter general i de protecció contra riscos específics en determinades branques d’activitat. Anàlisi del seu contingut.

  - Tema 39. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: la Llei de prevenció de riscos laborals. Contingut, significat general i naturalesa. Anàlisi del seu contingut.

  - Tema 40. Accidents de treball i malalties professionals. Índexs de sinistralitat. Els costos dels accidents.

  - Tema 41. Legislació bàsica en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció. Agents que intervenen. La figura del coordinador de seguretat. Procediment administratiu. Economia d’empresa i emergències

  - Tema 42. La inversió a l’empresa: criteris de selecció. Capital fix. Inversió productiva i capacitat de producció. Capital circulant i la seva rotació. Ràtios econòmiques per a la seva anàlisi.

  - Tema 43. El finançament de l’empresa: fonts internes i externes. El crèdit oficial, institucional i privat. Crèdit a curt, mitjà i llarg termini: la seva funció específica.

  - Tema 44. El cicle de producció de l’empresa: l’establiment industrial. Els factors productius externs de l’empresa: matèries primeres, energia i serveis.

  - Tema 45. El procés de producció: la seva organització. El mercat: estudi i programació. El transport. L’exportació.

  - Tema 46. Els costos a les empreses mineres i industrials: costos fixos i variables. Costos de fabricació, administració, distribució i finançament. Anàlisi dels costos de fabricació: magnituds determinants.

  - Tema 47. L’exercici de l’empresa: balanços. Compte de resultats. Anàlisi economicofinancer.

  - Tema 48. La gestió del manteniment. Tipus de manteniment. Manteniment de les instal·lacions i edificis. Metodologia i anàlisi d’errades i mesures de prevenció.

  - Tema 49. El marc de la protecció civil. Concepte de risc. Perillositat. Vulnerabilitat. Exposició. Metodologies d’anàlisi de risc. Normativa de protecció civil. Els plans de protecció civil, classificació i tipus de plans.

  - Tema 50. L’incendi. Factors de risc. Classes de foc. Agents extintors. Instal·lacions de protecció contra incendi. Normativa d’instal·lacions de protecció contra incendi. Programes de manteniment. Instal·ladors i mantenidors.

  - Tema 51. El requisit essencial de seguretat en cas d’incendi als edificis. Els productes de construcció en la Directiva 89/106/CEE. Conceptes bàsics de seguretat en cas d’incendi. Criteris de comportament al foc, resistència i reacció. El marcatge CE; el control de qualitat.

  - Tema 52. La regulació de seguretat en el Codi Tècnic de l’Edificació. Documents reconeguts. Condicions tècniques i administratives. Exigències bàsiques. El marc de qualitat. Relació amb altres normatives. Contingut del projecte i seguiment de l’obra. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 53. La regulació en matèria d’activitats. La normativa de prevenció i control integrats de la contaminació. Procediments administratius; noves activitats, activitats existents i revisió de llicències. Agents que hi intervenen. Controls inicials i controls periòdics. El procediment en matèria de prevenció d’incendis.

  - Tema 54. La regulació de seguretat contra incendis en establiments industrials. Els criteris bàsics. Caracterització d’establiments. Condicions de la construcció. Requisits de les instal·lacions. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

  - Tema 55. La regulació de seguretat en establiments de pública concurrència; espectacles públics i activitats recreatives. Classificació d’activitats i tipologia d’establiments. Establiments en edificis coberts. Establiments en recintes a l’aire lliure. Establiments itinerants i/o desmuntables. Condicions de la construcció. Requisits de les instal·lacions. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

   

  Aquest curs que serà totalment en línia s’estima en una dedicació de 3 hores per tema i 6 hores per supòsit pràctic, de manera que el total d’hores que tindrà el curs serà de 195 h, compreses entre el 16 de setembre de 2019 al 20 de desembre de 2019.

 • Impartit per:

  Els docents seran funcionaris i experts coneixedors dels diferents temes:
  Yon Sanchez, Arquitecte tècnic. MBA i consultor de l’empresa rEVOLUTIU. 
  Ricard Parelló Carricondo, Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic projectista d’instal·lacions i Enginyer Municipal.
  Albert Martínez, President de la Comissió de Funció Pública. Funcionari de carrera de l’administració local des de fa 24 anys. Cap del Servei de Manteniment.

 • Dates i horaris:

  Del 16 de setembre al 20 de desembre de 2019

 • Durada:

  195 hores en format en línia **

 • Lloc:

  En línia

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats (en línia): 1600.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 1600.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 2240.00 €

 • Observacions:

  * Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

   

  ** La durada del curs es considera, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del curs. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d'altres en què amb menor dedicació tindran suficient.

   

  Formes i terminis de pagament dels cursos

  L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

   

  • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).

   

  L’import del curs s’haurà de fer efectiu, com a mínim, 10 dies hàbils abans de la data d’inici. El no fer-ho pot comportar l’anul·lació de la inscripció i la pèrdua de la plaça reservada.

   

  Anul·lacions

  Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat  o Tel. 93 496 14 20).

   

  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 % de l'import del curs. 

   

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

   

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

  Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur
  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.
  Cal posar-se en contacte amb el departament d’Ocupació i Promoció Professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat  

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Març 2023 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV